Egzekucja z nieruchomości – przebieg

Jeśli nie spłacamy zaciągniętych długów, a jesteśmy posiadaczami domu, to jednym ze sposobów dochodzenia swoich roszczeń przez wierzycieli jest egzekucja z nieruchomości. Polega to na zajęciu i późniejszej sprzedaży jej przez komornika, aby wierzyciel mógł odzyskać należne mu środki. Wyjaśniamy, jaki jest przebieg takiej procedury.

Kiedy zabezpieczamy swoje zadłużenie na nieruchomości, np. biorąc kredyt hipoteczny, często obawiamy się, że gdy nie spłacimy kilku rat w terminie, to bank przejmie na własność nasz dom i go stracimy. Warto jednak pamiętać, że egzekucja z nieruchomości to ostateczność, a wcześniej wierzyciel podejmuje wiele mniej radykalnych prób odzyskania należności. Mamy więc szansę na polubowną spłatę długu, zachowując prawa do nieruchomości.

Czym jest egzekucja z nieruchomości?

Egzekucja z nieruchomości polega na zajęciu jej przez komornika, właściwego dla obszaru, na którym jest zlokalizowany dom. Aby zajęcie mogło zostać przeprowadzone, potrzebny jest tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności. Najczęściej jest to orzeczenie sądu, wydane podczas postępowania, w którym wierzyciel chce dochodzić swoich roszczeń od dłużnika.

Celem egzekucji jest otrzymanie sumy, która będzie satysfakcjonowała wierzyciela, co oznacza, że dłużnik zostanie uwolniony od zobowiązania.

Jak przebiega egzekucja z nieruchomości?

Egzekucja z nieruchomości jest zazwyczaj trudną i czasochłonną procedurą, która składa się z kilku etapów.

Etapy egzekucji z nieruchomości:

  • Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – składa go wierzyciel do komornika, właściwego dla lokalizacji nieruchomości. We wniosku należy uwzględnić adres oraz numer księgi wieczystej domu.
  • Zajęcie nieruchomości przez komornika – na podstawie tytułu wykonawczego komornik dokonuje zajęcia, czyli od tego momentu dłużnik traci do niej prawa i nie może z niej korzystać.
  • Ustalenie wartości nieruchomości – komornik przygotowuje opis nieruchomości i szacuje, ile jest warta. Wartość ustalana jest na podstawie operatu szacunkowego, który sporządza biegły sądowy (rzeczoznawca majątkowy).
  • Licytacja – następnie organizowana jest licytacja, podczas której nieruchomość jest sprzedawana.
  • Zwrot należności wierzycielowi – po sprzedaży wierzyciel odzyskuje należność, a dłużnik jest uwalniany od zobowiązania. Traci również prawo własności do nieruchomości na rzecz nowego właściciela.
  • Licytacja nieruchomości – najważniejsze informacje

Kiedy już wiadomo, jaka jest wartość nieruchomości, komornik ogłasza termin (czas i miejsce) licytacji w formie publicznego obwieszczenia. Musi umieścić je na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń lokalnego sądu, urzędu gminy i Krajowej Rady Komorniczej co najmniej dwa tygodnie przez planowaną datą.

W ogłoszeniu komornik podaje adres nieruchomości, jakie jest jej przeznaczenie, ile wynosi szacowana wartość, jaka jest cena wywoławcza i wysokość rękojmi. Obwieszczenie jest podawane do publicznej wiadomości, ale informację o licytacji otrzymuje także dłużnik, wierzyciel, urząd skarbowy i organy gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.