Zmiany w prawie budowlanym

19 września w życie wchodzą nowe przepisy prawa budowlanego. Jeżeli planujesz budowę domu, to nie wszystko, o czym powinieneś pamiętać. 21 stycznia 2021 nastąpi kolejna nowelizacja tego prawa. Co się zmieni?

Co mają na celu zmiany?

Ustawodawca deklaruje, że nowela ma przyspieszyć i uprościć proces inwestycyjny (m.in. poprzez doprecyzowanie niejasnych przepisów). Znikną niepotrzebne opłaty, a biurokratyczne powinności zostaną zredukowane. Usprawnieniu ma również ulec radzenie sobie z samowolami: z jednej strony nadzór budowlany zyska nowe narzędzia walki z nimi, z drugiej łatwiej będzie zalegalizować część starych samowoli.

Co wprowadza obecna nowelizacja?

Zmiany podzielą projekt budowlany na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Pozwolenie na budowę będzie wydawane po przeanalizowaniu przez odnośny organ administracji dwóch pierwszych dokumentów. Projekt techniczny trzeba będzie przedłożyć organowi nadzoru budowlanego przy wnioskowaniu o decyzję pozwolenia na użytkowanie lub podczas zgłoszenia zakończenia robót. Nie oznacza to, że inwestor do tego czasu nie będzie potrzebował tego projektu – będzie go musiał złożyć kierownikowi budowy w celu rozpoczęcia robót budowlanych. Na razie dokumenty nadal muszą być składane w formie papierowej.

W noweli lepiej uregulowano kwestie dotyczące przyłączy prądu, wody i gazu. Zakazano pobierania opłat za wydanie i zmianę warunków przyłączenia do sieci, włączenie przyłączy do sieci czy ich odbiór techniczny. Przewidziano również kary finansowe za zbyt późne wydanie warunków przyłączenia.

Istotna zmiana to stworzenie katalogów sytuacji, w których wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy, przy czym więcej obiektów niż dotychczas będzie mogło powstawać bez pozwolenia. Dotychczas ocena tych wymagań wiązała się z samodzielnym zapoznawaniem się z prawem budowlanym, co było trudne i czasochłonne. Dodatkowo zmniejszono obszar oddziaływania obiektu budowlanego – to powinno skrócić czas potrzebny na wydanie pozwolenia na budowę.

Wspomniane już ułatwienia legalizacji samowoli budowlanych będą dotyczyły budowli starszych niż 20 lat, o ile w międzyczasie nie wydano już nakazu ich rozbiórki. W postępowaniu legalizacyjnym konieczne będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej potwierdzającej, iż stan techniczny budynku umożliwia bezpieczne korzystanie z niego.

Co się zmieni w 2021?

Od 21 stycznia przyszłego roku zostaną wprowadzone bardziej rygorystyczne normy energooszczędności (dotyczące domów i innych budynków). Obejmie to nie tylko nowo powstające inwestycje, ale też rozbudowy i modernizacje. Narzucone zostanie również bardziej rygorystyczne ograniczenie dopuszczalnego zużycia energii nieodnawialnej.

W nieco późniejszym terminie, prawdopodobnie około połowy 2021 roku, rząd planuje też wprowadzić zmiany ułatwiające funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami, w tym obowiązek specjalnego malowania schodów w budynkach wielorodzinnych i publicznych. Więcej budynków będzie musiało być do nich dostosowane, co obejmie m.in. zmianę projektów wejść, parkingów, większą liczbę wind oraz przyschodowych podnośników (np. dla budynków zamieszkania zbiorowego wymóg windy pojawi się już przy dwóch kondygnacjach).

Czy to zmiany na lepsze?

Jak każde zmiany w prawie oraz jak każde posunięcie rządu, tak i omawiane nowele prawa budowlanego mają swoich zwolenników, jak i przeciwników. Z jednej strony wskazuje się, że intencja oraz ogólny kierunek zmian są korzystne. Z drugiej modyfikacje odnośnie składu projektu budowlanego są postrzegane jako potencjalne zagrożenie przy dużych inwestycjach. Poza tym istnieje spora obawa, że zmiana ta nie uprości, ale skomplikuje sytuację.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.