Zakup ziemi pod siedlisko a ulga mieszkaniowa

Ulga mieszkaniowa przysługuje osobom, które środki ze sprzedaży mieszkania chcą przeznaczyć na zakup kolejnego, budowę domu lub działki. Czy przysługuje ona również w sytuacji, gdy dom chcemy zbudować na działce siedliskowej?

Sprzedający nieruchomość ma obowiązek zapłaty podatku od uzyskanego z tego tytułu przychodu w wysokości 19%. Przychodem w tym wypadku jest cena sprzedaży mieszkania pomniejszona o koszty jego uzyskania. W pewnych sytuacjach można jednak zapłaty tej daniny uniknąć.

Mowa tu o uldze mieszkaniowej, z której mogą skorzystać osoby przeznaczające środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości na realizację własnych celów mieszkaniowych. A do tych należy zakup nowego mieszkania, domu, działki budowlanej, czy też remont nieruchomości już posiadanej.

Jak utrwalono w orzecznictwie, aby skorzystać z ulgi, środki te należy przeznaczyć m. in. na zakup działki pod budowę domu mieszkalnego. Przy czym o charakterze gruntu nie decyduje zamiar wybudowania na nim takiej nieruchomości, ale jej przeznaczenie działki. A o tym nie decyduje już podatnik, ale przepisy prawa. Niestety wskazówek co do tego, czy działka siedliskowa traktowana jest na równi z działką budowlaną, próżno szukać w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym zakresie należy więc odnieść się do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z których wynika, że ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów jego zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. A ten uchwalany jest przez gminę, na obszarze której działka jest położona. W przypadku braku planu dla konkretnej działki sposób zagospodarowania tereny określany jest w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Charakter działki i jej przeznaczenie pod zabudowę mieszkalną wynika więc albo z planu zagospodarowania przestrzennego, albo z decyzji o warunkach zabudowy.

Działka siedliskowa natomiast jest to działka, na której można postawić budynki gospodarcze, wraz z budynkiem mieszkaniowym. Przy czym w przepisach brak definicji „siedliska”, zostało ono utrwalone w doktrynie. Siedlisko nie jest jednak samo w sobie gospodarstwem rolnym, ale jego zapleczem i bazą. Wszystkie postawione tam budynki (budynki inwentarskie, budowle rolnicze, czy dom mieszkalny), mają na celu zabezpieczenie wykonywania działalności rolniczej. Działka siedliskowa może być wydzielona z jednej lub większej ilości działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Na działce siedliskowej można więc postawić dom, który będzie realizował potrzeby mieszkaniowe osób prowadzących dane gospodarstwo. Uważa się więc, że taką działkę można uważać za działkę przeznaczoną pod budowę domu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Budowa domu na działce siedliskowej wypełnia bowiem znamiona zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych. Możliwość skorzystania z ulgi dotyczy jednak wyłącznie działki, na której budowa domu jest dopuszczalna na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Skorzystanie ulgi mieszkaniowej jest więc możliwe w przypadku zakupu działki siedliskowej ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, pod warunkiem dopuszczalności wybudowania na niej domu mieszkalnego. Co istotne, aby z ulgi skorzystać, środki te trzeba wydać w ciągu trzech lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.